Wijkerbroek: geschikt

In het gebied ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn geschikte locaties voor zonnevelden. Het agrarische landschap is een combinatie van akkerbouw en weilanden met veel open zicht. De kwaliteit van de landbouwgronden wisselt. De grootste beperking vormen het talud van de dijk en de geplande dijkverzwaring (project ‘Sterke Lekdijk’). Deze dijk heeft een belangrijke recreatieve functie.

Een zonneveld wordt bij voorkeur zoveel mogelijk aan de noordzijde tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan geplaatst.

Een toelichting op de voorwaarden voor zonnevelden in dit gebied leest u hieronder.

open landschap
zicht vanaf Lekdijk
agrarisch gebied

Voorwaarden zonnevelden

De foto dient als voorbeeld. Eisen aan de inrichting worden per initiatief op maat gesteld.

 

In dit gebied is ruimte voor enkele kleinschalige en grootschalige zonnevelden. Voorwaarden daarbij zijn:

  • verkaveling volgen, passend in de structuur van het gebied vanwege open zichtlijnen vanaf Lekdijk
  • in totaal mag maximaal 40 hectare van het gebied voor zonnevelden worden benut (richtlijn: maximaal 20 hectare per veld)
  • vanaf de Lekdijk geldt een vrijwaringszone van 100 meter (primaire waterkering)
  • bij voorkeur ligt een zonneveld zo ver mogelijk naar het noorden langs het Amsterdam-Rijnkanaal

Karakter Wijkerbroek

Ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal bij Den Oord is sprake van een open kom. Naast akkerbouw en weilanden zijn er enkele fruitboomgaarden en kleine stukjes bos. De kavels zijn langgerekt en de grond is voornamelijk zware klei. Dit gebied was vroeger één met het Buitengebied van Cothen, maar is door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal doorsneden. Hierbij ontstond het gronddepot de Put.