Vooroverleg

Vooroverleg is mogelijk op maandag 6 januari 2020 tussen 13.00-16.00 uur of op dinsdag 7 januari 2020 tussen 9.00-12.00 uur of tussen 13.00-17.00 uur. Bij het vooroverleg zijn Ernest Bressers (ruimtelijke procedure) en Martine van der Woude (duurzaamheid) aanwezig. Het vooroverleg is geen kennismaking. Het is bedoeld om vragen en aandachtspunten over uw plan door te bespreken. Daarnaast is er ruimte voor het beantwoorden van vragen gericht op het indienen van een principeverzoek. Aan dit vooroverleg zijn geen kosten verbonden.

Voor het maken van een afspraak (max. 45 minuten) op 6 of 7 januari 2020 kunt u contact opnemen met Mieke Berrens, m.berrens@wijkbijduurstede.nl of 0343 595595 (’s ochtends bereikbaar).

Vervolgprocedure aanvragen omgevingsvergunning zonnevelden

Zonnevelden zijn nieuw voor het landschap van Wijk bij Duurstede. Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een zonneveld is uniek. Elk gebied heeft een eigen karakter. Om tot een goede afweging te komen, volgt de gemeente (na bovenstaande procedure) een uitgebreide ruimtelijke procedure. Wat kan de aanvrager van deze vervolgprocedure verwachten? De aanvrager:

  • vraagt een vergunning voor afwijken van het bestemmingsplan aan of een verzoek om wijziging van een bestemmingsplan, inclusief een goede ruimtelijke onderbouwing en plan voor deelname door omwonenden (participatieplan)
  • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van de aanvraag
  • neemt kennis van de formele behandeltermijn

Een goede ruimtelijke onderbouwing wordt in de regel uitgevoerd door een stedenbouwkundig bureau. Zij kunnen u verder helpen met het benodigde onderzoek voor de aanvraag. Van belang zijn bijvoorbeeld de inpassing in het landschap, de verwachte impact op natuur, water, bodem & archeologie en de mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik (bijvoorbeeld energielandschap, natuur, landbouw, recreatie, opwekken van stroom & warmte).