Procedure aanvragen omgevingsvergunning zonnevelden

Zonnevelden zijn nieuw voor het landschap van Wijk bij Duurstede. Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een zonneveld is uniek. Elk gebied heeft een eigen karakter. Om tot een goede afweging te komen, volgt de gemeente een uitgebreide procedure. Wat kan de aanvrager van de procedure verwachten? De aanvrager:

  • vraagt de gemeente om een overleg (met ruimtelijke ordening, duurzaamheid en landschap)
  • hierin delen specialisten vanuit diverse vakgebieden hun ideeën of deze locatie geschikt is, en zo ja, over concrete keuzes voor inrichting en inpassing (zie ook ‘voorwaarden’)
  • de initiatiefnemer dient een zo compleet mogelijk principeverzoek in vóór of na bovenstaand overleg
  • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van het principeverzoek
  • ontvangt een reactie van de gemeente over de kans van slagen, of een afwijzing
  • vraagt een wijziging van bestemmingsplan en omgevingsvergunning aan inclusief een goede ruimtelijke onderbouwing en plan voor deelname door omwonenden (participatieplan)
  • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van de aanvraag
  • neemt kennis van de formele behandeltermijn

Een goede ruimtelijke onderbouwing wordt in de regel uitgevoerd door een stedenbouwkundig bureau. Zij kunnen u verder helpen met het benodigde onderzoek voor de aanvraag. Van belang zijn bijvoorbeeld de inpassing in het landschap, de verwachte impact op natuur, water, bodem & archeologie en de mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik (bijvoorbeeld energielandschap, natuur, landbouw, recreatie, opwekken van stroom & warmte).