Omwonenden, participatieplan en 50% lokaal eigendom

De initiatiefnemer moet omwonenden betrekken wanneer er serieuze plannen zijn om een zonneveld te starten. De initiatiefnemer maakt een participatieplan en bespreekt deze met de gemeente. Formeel hoeven alleen die omwonenden te worden betrokken die direct zicht hebben op het geplande zonneveld. De gemeente eist dat ook andere inwoners uit het gebied de mogelijkheid krijgen om deel uit te maken van het voorbereidingsproces.

De gemeente wil een eerlijke verdeling van lusten en lasten bij zonnevelden. Het uitgangspunt is 50% lokaal eigendom, zoals dit ook in het landelijke Klimaatakkoord is opgenomen. Steeds meer projecten (zon en wind) laten verschillende vormen van lokaal eigendom zien die verdergaand zijn en de omgeving laten meeprofiteren van het zonneveld. Bijvoorbeeld in samenwerking met een lokale energiecoöperatie.

Rolverdeling tussen initiatiefnemer en gemeente

Bij een initiatief voor een zonneveld heeft de gemeente de rol van regisseur: zij bepaalt de
ambitie (zie ook klimaatdoel) en stelt hiervoor de kaders vast. Dit zijn de algemene kaders zoals in dit beleidskader voor zonnevelden, en specifieke kaders die gelden voor het initiatief en de specifieke locatie. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het binnen de kaders uitvoeren van het proces (het hoe) en voor de inhoud (het wat). De gemeente bewaakt de kaders tijdens het proces en past wanneer nodig kaders aan.

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het concept plan en het betrekken van omwonenden. Ook houdt de initiatiefnemer de gemeente tijdens het proces goed op de hoogte. Formeel gezien is de gemeente alleen vergunningverlener. Zie ook het stappenplan van de procedure.

Vijf manieren voor participatie

De gemeente vraagt initiatiefnemers om inwoners en bedrijven van Wijk bij Duurstede op zoveel mogelijk manieren te betrekken:

 • mee weten: u informeert inwoners en bedrijven (zie leidraad)
 • meedenken en meewerken: u geeft geïnteresseerde inwoners en bedrijven de kans om mee te denken met uw plan en waar mogelijk mee te werken
 • meebeslissen: u geeft hen de kans om mee te beslissen over het in te dienen of uit te voeren voorstel. Uiteindelijk beslissen het college van B&W en de raad over de vergunning
 • meeverdienen: u biedt inwoners en bedrijven de kans om dit project mede te financieren en dus om er aan te verdienen (zie ook financiële participatie), bijvoorbeeld in samenwerking met een lokale energiecoöperatie
 • meegenieten: u geeft geïnteresseerden de kans het zonneveld te bezoeken, er te leren en te recreëren.

Voorbeelden van participatie

Op andere plekken in het land zien we verschillende manieren om de omgeving mee te laten doen bij een zonneveld:

 • lokale bedrijven kunnen zorgen voor aanleg, onderhoud en toezicht
 • lokale professionele partijen én particulieren kunnen investeren
 • lokale bedrijven kunnen de stroom afnemen om hun eigen bedrijf te verduurzamen
 • certificaten van oorsprong bij stroomafname
 • geïnteresseerden kunnen op bezoek bij het park voor educatie en recreatie
 • samenwerking met lokale energiecoöperatie
 • oprichten of bijdragen aan lokaal gebiedsfonds

naar 'financiële participatie'

Voorwaarden voor goede participatie

Open en heldere communicatie met de omgeving kan de steun voor uw initiatief vergroten. Een aantal ingrediënten voor een goede communicatie- en participatieaanpak:

 • breng alle belanghebbenden in kaart en inventariseer welk(e) belang(en) zij hebben bij uw initiatief
 • breng in kaart wat mogelijke gevoeligheden zijn en bepaal hoe communicatie en participatie een bijdrage kunnen leveren om deze op te lossen
 • sta van te voren stil bij de vraag hoe omwonenden en inwoners mogen meedenken, meedoen en meebeslissen
 • bepaal uw aanpak op basis van voorgaande stappen, afhankelijk van de invloed van uw plan op de omgeving en de belangen die er spelen
 • informeer betrokkenen over de voortgang van uw plan

meer over proces participatie