Panelen op uw dak of op de grond

Deze pagina gaat over zonnepanelen voor eigen gebruik. Daarmee bedoelen we dat de opgewekte stroom niet meer is dan uw jaarlijkse stroomverbruik thuis of op het bedrijf. We bespreken de regels voor stroomopwekking voor eigen gebruik voor:

1. panelen op het dak:

 • a. van een reguliere woning
 • b. van een monumentale woning en beschermd stads- of dorpsgezicht

2. panelen op de grond:

 • a, binnen de bebouwde kom
 • b. bij woningen buiten de bebouwde kom
 • c. op een agrarische bestemming

 

Vervolgens geven wij u tips over de zonnekaart, energieloket en gezamenlijke zonnedaken.

1. Panelen op uw dak

1a. op het dak van uw eigen (reguliere) woning of bedrijf

Op het dak van woningen en bedrijven zijn zonnepanelen in principe vergunningvrij (uitgezonderd monumenten en beschermde  stads- en dorpsgezichten). Ook als u geen vergunning nodig heeft, is het verstandig als uitgangspunt te nemen:

 • plat dak: afstand tot dakrand = minimaal gelijk aan hoogte van de panelen
 • schuin dak:
  • panelen moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven
  • panelen in of direct op het dakvlak plaatsen
  • hellingshoek panelen gelijk aan het dakvlak
 • buren mogen geen hinder ondervinden
 • let op regels ivm eventuele asbest

 

1b. Panelen op of bij uw monument of woning in beschermd stads- of dorpsgezicht

In geval van monumenten, bekijkt u deze twee pagina’s:

In geval van beschermd stads- of dorpsgezicht bekijkt u deze kaarten

2. Als panelen niet op het dak mogelijk zijn

2a. In de woonkernen zijn alleen zonnepanelen op daken toegestaan.

 

2b. Woont u in het buitengebied en heeft u geen ruimte op het dak maar wel op de grond? Als het terrein geen agrarische bestemming heeft, dient u met de gemeente contact op te nemen om te vragen naar wat er toegestaan is. Van belang daarbij is:

 • voor- of achterzijde woning
 • eventuele hinder voor buren en passanten
 • hoogte van de installatie
 • monumentale of reguliere woning

 

2c. Voor agrarische percelen staat er in het bestemmingsplan buitengebied vermeld (paragraaf 3.5.3 Zonnepanelen):

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen op onbebouwde gronden, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de zonnepanelen beslaan een totale oppervlakte van niet meer dan 50 m2;
 • de zonnepanelen worden direct aansluitend aan het agrarisch bouwvlak of een bestemmingsvlak waarbinnen een woning is toegestaan, gesitueerd;
 • aangetoond dient te worden dat binnen het agrarisch bouwvlak of het bestemmingsvlak als bedoeld onder b, onvoldoende ruimte aanwezig is voor plaatsing van zonnepanelen;
 • het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast;
 • er is geen sprake van een onevenredige aantasting van landschappelijke karakteristieken en landschapswaarden.

Zonnekaart Wijk bij Duurstede

De zonnekaart geeft voor alle daken aan in welke mate ze gunstig zijn voor het opwekken van zonne-energie.

Naar Zonnekaart Wijk bij Duurstede

Energieloket Wijk bij Duurstede

Als u panelen op eigen dak of in de tuin wilt, dan kunt u hierover informatie krijgen bij het Energieloket Wijk bij Duurstede. Het Energieloket maakt deel uit van JouwHuisSlimmer, een initiatief samen met de andere gemeenten in de regio.

Naar 'jouw huis slimmer'

Panelen op een andere locatie

Als u geen mogelijkheden ziet voor panelen op uw dak of bij uw woning of bedrijfsgebouw, kunt u meedoen aan gezamenlijke zonne-projecten. U kunt hierover contact opnemen met de EigenWijkse Energie Coöperatie of ervoor kiezen om zelf een energiecoöperatie op te richten.

De energiecoöperatie kan gebruik maken van de Postcoderoos (Regeling Verlaagd Tarief) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Meer over samen panelen aanschaffen