Betrokken externe partijen tijdens het opstellen van dit beleidskader

Dit beleidskader is opgesteld op basis van gesprekken met diverse (belanghebbende) partijen en personen. Deze partijen spraken hun kansen en zorgen uit over zonnevelden, schetsten welke gebieden meer en minder geschikt zijn voor zonnevelden en onder welke voorwaarden gezien vanuit hun expertise en te behartigen belang. De input van al deze partijen is meegenomen in dit beleidskader en de kansenkaart.

Gesproken zijn:

 • Provincie Utrecht: Energie, landschap/RO, erfgoed, natuur
 • Staatsbosbeheer (lokaal en landelijke accountmanager)
 • Waterschap HDSR
 • LTO – lokaal
 • NFO – lokaal
 • Ondernemerskring Wijk bij Duurstede
 • Stichting Parkbeheer Bedrijventerreinen Wijk bij Duurstede
 • winkeliersvereniging Hart van Wijk
 • Vereniging Natuur & Milieu Wijk bij Duurstede
 • Agrarische Natuurvereniging (m.n. weidevogels)
 • gebiedscoöperatie O-GEN voor agrarisch gebied
 • EigenWijkse Energie Coöperatie
 • Dorpsplatform Langbroek
 • Historische Kring Tussen Rijn en Lek
 • SOVON (onderzoek weidevogelbescherming)
 • MooiSticht
 • Utrechts Landschap
 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht
 • Stedin
 • Veiligheidsregio Utrecht

Betrokken disciplines binnen gemeentelijke organisatie

 • Ruimtelijke ordening
 • Landschap (beleid & coördinator)
 • Recreatie/toerisme
 • Natuur
 • Cultuurgeschiedenis
 • Archeologie
 • Milieu
 • Communicatie (enquête, informatieavond, persberichten)
 • Vergunningverlening