Vastgesteld beleid gemeente Wijk bij Duurstede

De gemeenteraad heeft op 3 december 2019 dit digitale beleidskader zonnevelden en de volgende documenten vastgesteld:

 

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad op 3 december 2019 ook de procedure voor zonneveld initiatieven vastgesteld:

Hoofdpunten van beleid

De hoofdpunten uit de vastgestelde beleidsdocumenten zijn:

 • dit digitale beleidskader dient als communicatie/informatie instrument richting omwonenden en initiatiefnemers om hen kennis te laten maken met zonnevelden en te laten zien welke aspecten de gemeente van belang vindt (zie: omgeving)
 • vastgestelde maximale oppervlakte zonnevelden in het gehele buitengebied en per gebied voor deze periode tot en met december 2022 (zie: grenswaarden hieronder en gebiedsoverzicht)
 • verplichting van een participatieplan en invulling van de eis ‘50% lokaal eigendom’ (zie: financiële participatie)
 • lijst van aspecten waarop de gemeente mede wil bepalen hoe het zonneveld ingericht en landschappelijk ingepast wordt, samen met de initiatiefnemer en omwonenden (zie: voorwaarden)

Grenzen aan het aantal hectares zonneveld

De gemeente stelt een grens aan de totale omvang van zonnevelden in het buitengebied van Wijk bij Duurstede voor deze raadsperiode. Daarna wordt er een nieuwe afweging gemaakt.

 

Grens voor deze raadsperiode tot en met maart 2022:

 • maximaal 60 hectare zonneveld in het gehele buitengebied (zie onderbouwing onderaan ‘klimaatdoel‘)
 • in de twee kansrijke gebieden (groen op de kansenkaart) is maximaal 40 hectare aan zonnevelden toegestaan per gebied
 • in gebieden met beperkte kansrijkheid (oranje op de kansenkaart) is maximaal 10-15 hectare aan zonnevelden toegestaan
 • de maximale omvang van de zonnevelden is exclusief de ruimtelijke inpassing aan de buitenzijde van het zonneveld (zie ‘voorwaarden‘)

 

Door 60 hectare als bovengrens te stellen voor deze periode, kunnen inwoners, bedrijven en de gemeente wennen aan zonnevelden en wat dit betekent voor ons landschap. Naast de omvang, stelt de gemeente ook voorwaarden voor inrichting en inpassing. De omgeving neemt deel aan de inrichting en opbrengsten (omwonenden). Hiervoor stelt de initiatiefnemer verplicht een participatieplan op.

LET OP!

 • De gemeente kan initiatieven onderbouwd afwijzen, ook als het plafond nog niet is bereikt, als ze van mening is dat andere belangen teveel worden geschaad en er betere locaties voor handen zijn (omgeving).
 • Dit plafond kan door de gemeenteraad onderbouwd worden aangepast bijvoorbeeld naar aanleiding van de ervaringen met de eerste zonnevelden of de afspraken binnen de Regionale Energie Strategie.
 • Strategische opgaven: door de U10 wordt onderzocht waar in de regio ruimte is om te voorzien in de groei binnen de regio. Daar waar een initiatief voor een zonneveld andere toekomstige ontwikkelingen kan frustreren, zal de afweging moeten worden gemaakt tussen de belangen.

Uit het raadsvoorstel: 'ambitie' en 'verhouding Regionale Energie Strategie'

Enkele alinea’s uit het raadsvoorstel waar de gemeenteraad op 3 december 2019 mee instemde:

 

Bijdrage ambitie
(Grondgebonden) zonnevelden dragen substantieel bij aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de mogelijkheden voor energiebesparing én het potentieel zon op dak uiterlijk in 2030 volledig wordt benut. Over windturbines wordt in deze raadsperiode in Wijk bij Duurstede geen beslissing genomen.
Om tijdens deze raadsperiode 16% duurzame energie op te wekken, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, is in Wijk bij Duurstede 60 hectare zonnevelden nodig. Om deze reden wordt een tijdelijk plafond van 60 hectare (exclusief ruimtelijke inpassing) voor zonnevelden in deze raadsperiode voorgesteld voor het gehele buitengebied. Verder worden er grenzen per deelgebied voorgesteld. Voor het behalen van de ambitie energieneutraal in 2030 is meer duurzame energie nodig en wordt ook gekeken naar andere bronnen dan zonne- (en wind-)energie.

 

Verhouding Regionale Energiestrategie (RES)
Vanuit het Klimaatakkoord (landelijk 49% CO2 reductie in 2030) komt er ook een regionale opgave voor duurzame elektriciteit. Gemeente Wijk bij Duurstede bereidt zich hierop voor. De gemeente is terughoudend met windenergie. Bij de huidige stand van de techniek betekent dit dat zonnevelden de enige optie voor duurzame elektriciteit is in de gemeente. Voor duurzame warmte wordt ook gekeken naar andere bronnen. Met een beleidskader zonnevelden geven we een signaal aan de regio en aan het rijk dat we deze optie serieus een kans bieden en houden we de regie op de manier waarop dat wordt ingevuld. Hiermee voldoen we aan de RES.

Kansenkaart en gebiedsinfo

De kansenkaart geeft aan welke gebieden meer en minder geschikt zijn voor zonnevelden. Dit gaat om geschiktheid qua de leefomgeving. De kansenkaart zegt niets over de afstand tot het elektriciteitsnetwerk en over de business case.

 

De gebiedspagina’s geven informatie over het karakter van het gebied en over de voorwaarden die de gemeente in dit gebied stelt aan zonnevelden. Ook is er een overzicht van de gebieden op 1 a4.

 

Algemene voorwaarden die voor ieder initiatief gelden, leest u op de pagina voorwaarden.

Zonnevelden in Wijk bij Duurstede: ja, maar alleen waar dat past

Met dit beleidskader laat de gemeente Wijk bij Duurstede zien dat initiatiefnemers welkom zijn maar dat hier beperkingen aan zitten.

 

Zonnevelden zijn gewenst omdat ze in de ogen van de gemeente nodig zijn om de landelijke en Wijkse energiedoelen te halen. In eerste instantie wordt er ingezet op besparing. De energiebehoefte die dan over blijft, wordt zoveel mogelijk duurzaam opgewekt, zoals met zonnepanelen op daken. Hiermee kan de energievraag niet worden gedekt. Er is daarom ook ruimte nodig voor bijvoorbeeld zonnevelden en andere vormen van duurzame opwek.

 

Maar, Wijk bij Duurstede wil ook haar buitengebied beschermen. De landschappelijke waarden. Natuur. Cultuurhistorie. Archeologie. Recreatie. Landbouw. Bodemkwaliteit. Zonnevelden kunnen niet overal en niet overal evenveel.

 

Dit beleidskader biedt informatie over en inzicht in de grondhouding van de gemeente. Bedoeld voor:

 1. grondeigenaren die overwegen een zonneveld op eigen land aan te leggen
 2. inwoners van Wijk bij Duurstede en professionele investeerders die op grond van iemand anders een zonneveld willen starten
 3. bewoners van het buitengebied die willen weten op welke wijze de gemeente het landschap beschermt en zich wellicht zorgen maken om het uitzicht vanuit hun eigen woning
 4. bestuurders en ambtenaren die een afweging moeten maken tussen de verschillende belangen (klimaat enerzijds, leefomgeving anderzijds inclusief de opgave om te groeien binnen de U10 regio qua wonen, werken, vervoer, landbouw en natuur)