Gemeenteraad stelt beleid vast op 3 december 2019

Beleid vastgesteld

Het college van B&W is op 25 juni 2019 akkoord gegaan met het digitale beleidskader voor zonnevelden in gemeente Wijk bij Duurstede. Op dinsdagavond 16 juli zijn het proces, het digitale beleidskader en het advies van het Burgerpanel toegelicht en besproken tijdens de voorbespreking van de gemeenteraad. Hierbij waren diverse inwoners aanwezig. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 3 december 2019 het raadsvoorstel en dit digitale beleidskader vastgesteld.

 

Procedure voor zonneveld initiatieven

Vanwege het grote aantal initiatieven voor een zonneveld, heeft de gemeente een procedure voor zonneveld initiatieven opgesteld. Op deze manier willen we een eerlijk en gelijk speelveld creëren voor initiatiefnemers, waarmee we initiatieven gelijktijdig op kwaliteit, participatie en goede ruimtelijke ordening kunnen beoordelen. Onderdeel van de procedure is een vooroverleg met de gemeente. Daarin kunnen zowel de algemene voorwaarden en richtlijnen uit dit beleidskader, als ook de per locatie of initiatief specifieke voorwaarden en richtlijnen besproken worden.

Initiatiefnemers kunnen t/m 31 januari 2020 een principeverzoek indienen voor een zonneveld.

Lees meer bij aanvraagproces.

 

Achtergrondinformatie

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft dit beleidskader voor zonnevelden gemaakt om inzicht te geven aan inwoners en bedrijven over:

  • waar een zonne-initiatief kansrijk is, en waar juist niet
  • welke afwegingen de gemeente daarbij maakt

De beleidsdocumenten (raadsvoorstel en bijlagen) kunt u downloaden onder ‘beleid Wijk bij Duurstede.

 

Zorgvuldige afweging van vele belangen

Ieder initiatief voor een zonneveld wordt afzonderlijk in behandeling genomen volgens de gebruikelijke ruimtelijke procedures. Daarbij wordt gekeken naar het agrarische karakter van het Wijkse buitengebied, de afweging tussen duurzame energie en landbouwgrond, de visuele impact die een zonneveld op het landschap heeft, de waarden voor o.a. natuur, recreatie en cultuurhistorie.

 

Inspraak en participatie

Zorgvuldigheid en inspraak zijn bij ieder initiatief opnieuw van groot belang. Doel van het beleidskader is dat deze voldoende randvoorwaarden en grenzen stelt maar tegelijk ook ruimte biedt om te investeren in duurzame energie. Bij voorkeur kunnen inwoners van onze gemeente niet alleen mee praten maar ook mee investeren in zonnevelden.

 

Tijdens de voorbereiding van het beleidskader is er op diverse momenten gesproken met het college, de gemeenteraad, met organisaties en geïnteresseerde inwoners en bedrijven. Het digitale beleidskader is een dynamisch document dat inzicht geeft in dit voor ons allen nieuwe thema.

 

 

Terug naar Home