Is er inspraak mogelijk op dit beleidskader zonnevelden?

Dit beleidskader heeft geen formele juridische status. Het geeft wel inzicht in hoe de gemeente denkt over ruimte voor zonnevelden.

U kunt reageren op dit concept via:

 1. individueel gesprek (vraag aan via ‘contact‘)
 2. gespreksavond op 28 mei 2019
 3. voorbespreking en vergadering van de gemeenteraad medio 2019 (data nog niet bekend)

Na vaststelling door de gemeenteraad blijft het beleidskader een dynamisch document dat steeds wordt aangevuld met relevante informatie. U bent ook dan welkom om contact op te nemen met de gemeente.

Is er formele inspraak mogelijk op een initiatief voor een zonneveld?

Ja. Initiatieven voor een zonneveld doorlopen de gebruikelijke aanvraagprocedure voor een het wijzigen van Bestemmingsplan en een Omgevingsvergunning.

 

Deze stappen worden gevolgd (zie de corresponderende nummers in de afbeelding onder de tekst):

 1. De initiatiefnemer dient een principeverzoek in.
 2. Het college besluit positief of negatief op het principeverzoek. Bij een positief besluit maakt de gemeente afspraken met de initiatiefnemer over de verdere procedure en voorwaarden. Het besluit, de afspraken en voorwaarden maakt de gemeente openbaar. Voor het besluit wordt gepubliceerd, informeert de initiatiefnemer de omgeving.
 3. De initiatiefnemer dient een aanvraag voor het plan in. Dit wordt formeel bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen van de gemeente. De initiatiefnemer nodigt omwonenden met zicht op het mogelijke zonneveld uit en betrekt hen actief bij het plan. Ook informeert de initiatiefnemer een bredere kring van omwonenden. Daarnaast laat de initiatiefnemer onderzoeken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bodem, flora en fauna, archeologie, geluid). Het concept plan wordt ingediend bij de gemeente. Het college neemt hierover een besluit en legt het plan ter inzage. Het aanvraagproces voor de initiatiefnemer vindt u hier.
 4. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een zienswijze indienen. De zienswijzen wegen mee in het besluit dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 5. De raad besluit over het plan.
 6. Het plan ligt 6 weken ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden die tegen het plan zijn kunnen beroep indienen bij de Raad van State.
  Zodra het plan in werking treedt, kan de Omgevingsvergunning verleend worden. Dan kan het zonneveld worden aangelegd.