Is er inspraak mogelijk op dit beleidskader zonnevelden?

Dit beleidskader heeft geen formele juridische status. Het geeft wel inzicht in hoe de gemeente denkt over ruimte voor zonnevelden.

Inwoners en bedrijven uit Wijk bij Duurstede hebben de mogelijkheid gekregen om te reageren tijdens de gespreksavond op 28 mei 2019 en de online vragenlijst die daaraan vooraf is gegaan. Vervolgens is er op 16 juli 2019 een ‘open huis’ gehouden waarin de raadsleden het concept beleidskader met advies van het Burgerpanel bespraken, na de input van insprekers.

Op 3 december 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader vastgesteld. Het beleidskader blijft een dynamisch document dat steeds wordt aangevuld met relevante informatie. De kern van het beleid (voorwaarden, grenswaarden en participatie) kan alleen door de gemeenteraad worden gewijzigd.

U bent altijd welkom om contact op te nemen met de gemeente.

Is er formele inspraak mogelijk op een initiatief voor een zonneveld?

Ja. Initiatieven voor een zonneveld doorlopen de gebruikelijke uitgebreide aanvraagprocedure voor een Omgevingsvergunning.

Tegelijk met het vaststellen van het digitale beleidskader voor zonnevelden, heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede ook de procedure voor zonneveld initiatieven vastgesteld. Deze procedure geldt voor de te vergunnen 60 hectare aan zonnevelden t/m eind 2022. De onderstaande toelichting is gebaseerd op deze procedure.

Deze stappen worden gevolgd (zie de corresponderende nummers in de afbeelding onder de tekst):

 1. Initiatiefnemers dienen een principeverzoek in t/m 31 januari 2020.
 2. De verschillende initiatieven worden tegelijk en integraal beoordeeld op basis van het scoreformulier (zie ook: aanvraagproces).
 3. Het college besluit over de kansrijkheid van het voorstel en het aantal punten dat aan het voorstel wordt toegekend. Op basis hiervan worden drie lijsten opgesteld:
  Lijst 1: deze initiatieven zijn positief beoordeeld, en passen binnen de grens van 60 hectare. Zij mogen door met het indienen van een aanvraag.
  Lijst 2: deze initiatieven zijn positief beoordeeld, maar vallen buiten de grens van 60 hectare. Zij komen op een wachtlijst.
  Lijst 3: deze initiatieven zijn negatief beoordeeld en worden afgewezen.
  Bij een positief besluit maakt de gemeente afspraken met de initiatiefnemer over de verdere procedure en voorwaarden. Het besluit, de afspraken en voorwaarden maakt de gemeente openbaar. Voor het besluit wordt gepubliceerd, informeert de initiatiefnemer de omgeving.
 4. De initiatiefnemer dient een aanvraag voor het plan in. Dit wordt formeel bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen van de gemeente. De initiatiefnemer nodigt omwonenden met zicht op het mogelijke zonneveld uit en betrekt hen actief bij het plan. Ook informeert de initiatiefnemer een bredere kring van omwonenden. Daarnaast laat de initiatiefnemer onderzoeken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bodem, flora en fauna, archeologie, geluid). Het concept plan wordt ingediend bij de gemeente. Het college neemt hierover een besluit en legt het plan ter inzage. Het aanvraagproces voor de initiatiefnemer vindt u hier.
 5. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een zienswijze indienen. De zienswijzen wegen mee in het besluit dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 6. De raad besluit over het plan.
 7. Het plan ligt 6 weken ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden die tegen het plan zijn kunnen beroep indienen bij de Raad van State.
  Zodra het plan in werking treedt, kan de Omgevingsvergunning verleend worden. Dan kan het zonneveld worden aangelegd.