Gesprek met omwonenden

De initiatiefnemer gaat in gesprek met omwonenden over:

  • initiatiefnemer geeft toelichting: waarom een zonneveld en waar
  • inwoners stellen vragen en doen voorstellen, bijvoorbeeld over de inpassing
  • ruimte voor: wensen en bezwaren
  • samen zoeken naar win-win

 

Hiermee willen we bereiken:

  • initiatiefnemer en gemeente leren de zorgen en de kansen kennen
  • ideeën voor inpassing in het landschap voor het ontwerp plan
  • overige ideeën en wensen van omwonenden, bijvoorbeeld over financieel deelnemen

Meer over procesparticipatie

Procesparticipatie vindt plaats als er een concreet initiatief voorligt. De gemeente heeft dan positief besloten op een principeverzoek, maar nog geen besluit genomen over het plan. Er zijn nog veel mogelijkheden in het ontwerpplan voor het zonneveld, zoals opstelling, hoogte, inpassen in het landschap en financieel deelnemen. Ook kan de gemeente nog besluiten om de aanvraag af te wijzen (zie formele inspraakprocedure).

Soms is er sprake van direct omwonenden die zicht hebben op het mogelijke zonneveld. De initiatiefnemer is wettelijk verplicht hen te betrekken zodra er een aanvraag is ingediend. Wat verwachten initiatiefnemers en ‘buren’ van elkaar. Hoe zou de installatie er uit gaan zien en hoe kan deze zo goed mogelijk worden ingepast? Waar willen de buren op uitkijken?

De gemeente besluit bij de vaststelling van dit beleid dat ook andere geïnteresseerden uit de omgeving van het mogelijke zonneveld zo goed mogelijk betrokken worden. Zij worden geïnformeerd en uitgenodigd door de initiatiefnemer.

 

Stapje verder: maatschappelijke participatie

Procesparticipatie gaat niet alleen over inspraak in de inpassing van de panelen in het landschap. Bij voorkeur vindt er ‘maatschappelijke participatie’ plaats door het instellen van een gebiedsfonds. Een deel van de opbrengsten van het zonneveld gaat naar dit gebiedsfonds. Hieruit kunnen projecten of activiteiten worden bekostigd die ten goede komen aan de omgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, natuur of educatie.